NGS Workflow Processing

ngs-workflow-processing.png
 
 

​進行中

  • 顯示可執行的運行 :開始、執行、完成

  • 可異動及資料輸入

  • 建立運行

ngs-workflow-processing-1.png
 

​待處理

  • ( )顯示待處理與進行中的數量

  • 分類與從待處理樣品中選取

  • 建立運行

ngs-workflow-processing-2.png